„Vajon nem példa értékű-e a csermely? Nem épít, mégis hatalmas, királyi csarnok nő körülötte a fák ágaiból. Nem játszik semmilyen hangszeren, de azáltal, hogy az erdő adta lehetőségek ritmusa szerint folyik, szüntelen, tiszta zenével tölti meg csarnokát. Nem keresi a végtelent, de természetének törvényét követve mégis eltűnik a tenger ölelésében.”

Kurt Almqvist

 

 

„A lények: virágok, fák, csillagok, madarak csak […] az Isten előtt való nevezetességet ismerik; egyedül az ember elégszik meg kevesebbel: az emberiség előtt való nevezetességgel.”

Hamvas Béla

 

 

„Tradicionális perspektívából nyilvánvaló, hogy minden Isten által teremtett dolog egy szimbolikus rendbe tartozik és saját természetéhez tartozó, inherens szimbolikával bír. A Teremtés egészében és részleteiben véve is Isten manifesztációja, megnyilvánulása, az ember számára pedig egy értelmezendő »jelekből« álló kinyilatkoztatás. Érvényes ez vajon az ember alkotta dolgokra is? Az ember mikrokozmikus lezártságában is a kozmikus rendet képviseli és ilyen mértékben egy istenhez hasonlatos erőt birtokol, ezáltal pedig képes tárgyakat »teremteni«, amelyek látszólag éppoly valóságosak és szerves egységet alkotók, mint a »természetes« avagy Isten által létrehozott teremtmények. Hol a helyük ezeknek a dolgoknak? Ezek is egy szimbolikus rend részei saját szimbolikával? A kérdésre természetesen igen a válasz, ugyanis semmit sem csinálhat az ember, ami ne volna bizonyos fokig szimbolikus, mivel ez a Teremtés egyik legfőbb sajátossága, így házai, bútorzata, ruhái és egyéb ingóságai is mind jelképeznek valamit. Magától értetődően vonatkozik ez a technológiailag magasabb vagy alacsonyabb szintű gépekre is. Amikor az ember alkot, létrehoz valamit, egy Istenéhez hasonlatos démiurgoszi hatalmat gyakorol.


Héphaisztosz

A görög hagyományban a világmindenséget a kézműves mesterség által létrehozottként értelmezték – amint azt maga a koszmosz szó is értelmileg magában foglalja –, és azt e tradíció szerint az ősanyagból egy kézműves isten alkotta meg. Ez a kozmológiai Isten, az Isteni Lét teremtéshez kapcsolódó alsóbb aspektusa nem tartja méltóságán alulinak bepiszkolni kezeit, eltérően az Istenség magasabb aspektusaitól, amelyek távol maradnak a Teremtéstől. A görög panteonban a démiurgosz, a világ megalkotója a kovácsmesterség istene, Héphaisztosz, az egyiptomi Ptah hellenizált alakja, a sánta olümposzi, aki szurkos műhelyében egész álló nap dísztárgyakat, fegyvereket, fortélyos szerkezeteketkészített és javítgatta más istenek holmijait, akik általában roppant szórakoztatónak találták ugrándozását. A görög társadalmi rendben élő kovácsok ezt az olümposzi istenséget tisztelték halhatatlan példaképükként, s ami sokkal fontosabb: a kovácsmesterség egész művészetét az isteni minta utánzásaként – mimészisz – fogták fel. Ebből következik, hogy a mintakép tevékenységét, hatását figyelték meg a természet isteni művészettel megalkotott dolgaiban, így nem a természet, hanem a természetben látható mintakép tevékenysége szolgál a mimészisz alapjául. Például a fémek fehéren izzó áradata egy vulkánban földi bizonyítékául szolgál az olümposzi kovács, Héphaisztosz (Vulcanus) iparművészetének. Az emberi kovácsok az olümposzi modell iránt érzett tiszteletből és áhítatból a vulkánt és az isten művészetét utánozzák kohóikban. Ismétlem, nem a természetet imitálják, hanem a természetben tapasztalható istent. Ily módon nyernek a kovácsműhely alkotásai egyfajta egzisztenciális legitimitást: az ilyen alkotások léte az isteni jóváhagyás folytán épp annyira törvényes és jogos, mint a fáké és a köveké. Ebben az értelemben tehát nem tehető különbség az Isten által teremtett és az ember alkotta dolgok között, mivel az ember alkotta tárgy az Isten művében való megszentelt részvétel következménye; a kézműves Istennel vagy Istenért dolgozik, imitálva azt a módot, ahogyan Isten tevékenykedik (a természetben, saját művében), miként egy inas is utánozza mesterének módszereit.”

Rodney Blackhirst: Az automobil diabolikus szimbolikája

(Ars Naturae I. évf. 1–2. sz.)

 

Elolvasom az írást >>>

Megnézem az 1–2. szám Tartalomjegyzékét >>>

Vissza az Útjelzők rovathoz >>>

)