„Vajon nem példa értékű-e a csermely? Nem épít, mégis hatalmas, királyi csarnok nő körülötte a fák ágaiból. Nem játszik semmilyen hangszeren, de azáltal, hogy az erdő adta lehetőségek ritmusa szerint folyik, szüntelen, tiszta zenével tölti meg csarnokát. Nem keresi a végtelent, de természetének törvényét követve mégis eltűnik a tenger ölelésében.”

Kurt Almqvist

 

 

„A lények: virágok, fák, csillagok, madarak csak […] az Isten előtt való nevezetességet ismerik; egyedül az ember elégszik meg kevesebbel: az emberiség előtt való nevezetességgel.”

Hamvas Béla

 

 

„Tiberius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, midőn Pontius Pilátus volt Judeában a helytartó, Heródes pedig Galileának volt negyedes fejedelme, testvére, Fülöp pedig Itureának és Trachonitisz tartománynak volt negyedes fejedelme és Liziniás Abiliának volt negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok alatt szólott az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, amint írva van Izaiás próféta jövendöléseinek könyvében: a pusztában kiáltónak szava ez: készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! Be kell tölteni minden völgyet s le kell hordani minden hegyet és halmot: és ami görbe, annak egyenesnek kell lennie. És majd minden ember meglátja az Istenküldötte szabadítót.” (Lk 3,1–6)

„Anno quintodecimo imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Judeam, tetrarcha autem Galilaeae Herode, Philippo autem fratre ejus tetrarcha Ituraeae et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilinae tetrarcha, sub principibus sacerdotum Anna et Caipha; factum est verbum Domini super Joannem, Zachariae filium, in deserto. Et venit in omnem regionem Jordanis, praedicans baptistum paenitentiae in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae Prophetae: Vox clamantis in deserto: Parate viam domini: rectas facite semitas ejus: omnis vallis implebitur: et omnis mons et collis humiliabitur: et eruntprava in directa, et aspera in viasplanas: et videbit omnis caro salutare Dei.” (Lk 3,1–6)

 

 

„Harmatozzatok egek reánk
és ti fellegek hullassátok az igazat:
nyíljék meg a föld és teremje meg az Üdvözítőt.
Az egek beszélik Isten dicsőségét
s kezének hatalmát hirdeti az égboltozat.”

(Bemenetre való ének
Advent negyedik vasárnapján)