Paprikaország

Ez az ország – mint mindnyájan jól tudjuk dalokból, filmből, személyes tapasztalatból – a déli Alföld, mégpedig a Dunának és Tiszának a jelenlegi jugoszláviai országhatárhoz legközelebb eső mintegy hatvan kilométeres mindkét oldali melléke.[1] Szeged, Kalocsa – legújabban azonban Érsekújvár is – a paprikaország fővárosai, és ezeknek a központoknak a vidéke hordja magán a jellegzetes ismertetőt: a pirosló füzéreket a házak eresze alatt.

Az első szedés (Tatay F. fényképe)
Az első szedés (Tatay F. fényképe)

És ez a vidék hordja magán a piros fejkendős hajladozó paprikaszedő asszonyokat a vonatablakból elfutó tájképben és azokat a furcsa paprikavörös embereket, akik a képekről ismert, középkori hóhérokra emlékeztetnek.

Paprikamolnárok ezek, akiknek ruháját annyira belepte a piros színű por, hogy utánuk illatos marad az utca és a levegőben finom szemekben táncol az orrcsiklandozó fűszer.

Paprika

Van-e, aki tagadhatja, hogy a paprika jellegzetesen magyar fűszer?! Idegen, aki országunkat járja, elsőnek ismerkedik meg vele és a magyar, ha külföldet látogat, ízetlen ételeit meghintendő, úgy viszi magával a piros port, mint mesebeli vándor a hazai földet. A nevet lefordíthatják – török vagy spanyol bors, piros bors a leggyakoribb szóegyenlője – és származtathatják a délszláv piperka vagy peprika szavakból, kerékbe törhetik idegen kiejtéssel – hű kifejezője marad mégis mindenkor Hungária hazának.

Most pedig milyen furcsa mindezek után elmondani, hogy a paprika termelése és feldolgozása csak a törökkor után jelenik meg a magyarság életében! De még a 18. század első évtizedeiben is különlegesség és csupán 1748-ban találjuk köznapi használatáról az első feljegyzést: „a szegedi piarista rendház október 5-én négy krajcárt adott ki paprikára”.

Alku a paprikafűzérre. (MFI fényképe)
Alku a paprikafűzérre. (MFI fényképe)

A frissen vásárolt paprika, úgy látszik, ízlett a kegyes atyáknak, mert két évvel később, 1750. június 3-án már hat krajcárt költöttek reá, de palántát vettek és a ház kertjében termelték is. 1786-ban aztán megjelenik a konyhai kiadások között a paprikás hús – tizenöt krajcárba került az egész abban a boldog korban – és attól kezdve hetenkint szerepel a páterek étlapján. Erdélyi elterjedtségéről Árkosi Benkő József tudósít 1778-ból, Veszelszky pedig a század legvégén mondja (A növény-palánták. Pest, 1798), hogy a paprikát a pestkörnyéki községekben nagy mennyiségben termelik. Terjedése útjából következtethetünk valószínű kiinduló helyére: a krassószörényi, temesi és torontáli bulgár telepesek ismertették meg ezzel a növénnyel az Alföld magyarságát, ettől pedig az ország többi lakói vették át. A felvidéki részeken azonban igen sokáig nem fűszerként, hanem gyógyszernek használták – szilvapálinkában oldva – és különösen kolerajárvány idején (1831) vált általánossá. Az őshaza meg éppenséggel messze esik a Duna-Tisza tájától. Brazíliában és Dél-Amerika északi partvidékein, az Antillákban vadon nő és ott mintegy harminc fajtája ismeretes, de csodálatosképpen sem a tengerentúl, sem pedig Spanyolországban nem sikerült olyan paprikát kitenyészteni, amely íz, szín, festőanyagtartalom és illat tekintetében utolérné a magyar fűszerpaprikát. Ez a növény – Capsicum annuum L., longum Szegedense – teljesen külön alfaj, amely a többi kultúrváltozattól élesen elüt. Az újabban híressé vált és minden valószínűség szerint a jövő termelésében nagy szerepet vivő csípősségmentes magyar fűszerpaprika kiinduló helye Kalocsa; a két paprikaféleség egyaránt a hazai éghajlat, talaj és sajátos művelési mód eredménye, úgyhogy a spanyol–török–bulgár közvetítéssel idekerült dél-amerikai növény ma már ízig-vérig magyar.

Paprika

Déli égöv szülötte, tehát sok meleget, bőséges nedvességet kíván. Általában mindenütt megterem, ahol még biztosan beérik a későnérő szőlő és a lófogú kukorica, azonban gyakorlatilag Magyarországnál északabbra Európában már nem lehet termelni. A Kárpátok medencéjének is csak legmelegebb, napsütésben leggazdagabb tájai, az Alföld délibb fele és a Kis-Alföld keleti részei adnak jó termést. A sikeres gazdálkodáshoz azonban hosszú gyakorlat, valósággal átöröklött ügyesség is kell még. Aprólékos munkák hosszú sorozatából áll a paprika útja a picinyke magtól a piros porig, s földművesnek, iparosnak, kereskedőnek és gazdaságpolitikusnak kell összefognia, hogy az váljék belőle, amire az apró bérföldek, felesföldek megmunkálóinak a legnagyobb szüksége van: kenyér.

Száradnak a füzérek (MFI fényképe)
Száradnak a füzérek (MFI fényképe)

A kicsi paprikamag, amelyből ezer szem súlya csupán hét–nyolc gramm, ágyakban nevelődik palántává és csak május közepén vagy végén, tehát akkor kerül ki a gondosan előkészített, dúsan megtrágyázott földbe, amikor többé fagy nem fenyegeti. Sok kézimunkát kíván ezen túl is; a kiültetés után pótolni kell a meg nem eredt fészkeket, majd fel kell lazítani az ültetés okozta lábnyomokat. Később állandóan kapálják. Szegeden ezt öt–hat ízben is végzik, hogy a gyomokat alaposan kiforgassák és a paprikanövény gyökérzetéhez levegőt juttassanak. Aránylag hamar – június közepén – kezdődik a palánták virágzása, augusztus végén pedig a termés beérése. A hüvelyek fokozatosan pirosodnak, tehát leszedésük is több részletben történik. A paprikaszüret hazánkban augusztus végétől októberig tart és az első dér meg fagy vet neki véget. Természetes, hogy minél tovább tart a szép, verőfényes őszi idő, annál többször lehet szüretelni és annál nagyobb a hozam. Közepes termés esetén bokronkint tizenhat–tizennyolc hüvelyt szüretelnek, ez katasztrális holdankint százötven–száznyolcvan szegedi füzérnek (= háromszázharminc—háromszázkilencvenhat kilogramm kész édesnemes paprika) felel meg.

Paprika

A paprikaszedés nagy munka, részt is vesz benne a család apraja-nagyja. Gyerek a szegedi és kalocsai tanyákon csak ennek elvégzése után megy iskolába, mikor már vörös paprikaszőnyeg díszíti az udvar árnyékos oldalát, várva a kocsányok megszáradása után következő felfűzést. Ezt a műveletet az asszonyok végzik, tűvel szúrják át a szárat és fűzik csillagszerűen sorba a hüvelyeket a kenderfonálra. Ennek hagyományos hossza van Szegeden: ötszázhat centiméter. Kalocsa vidékén eltérők a füzérhosszak, átlagul mégis a bátyait szokták venni.

A régi módszer szerint ezután a füzérek esőtől-hótól védett száraz helyre, eresz alá vagy pajtába kerülnek, hogy eredeti súlyuknak körülbelül nyolcvan százalékát elveszítve, úgynevezett légszárazra szikkadjanak. Az újabb eljárás mesterséges szárítást jelent, de ez a sok fütőanyagszükséglet és külön szárítóhelyiség meg berendezés miatt lassan terjed; inkább csak uradalmakban és kísérleti telepeken találjuk meg. A mesterséges szárítás tulajdonképpen csak visszatérését jelenti az ősi szegedi kikészítési módnak, amely a szérgyián (villafejű fák közé fektetett rúd) való szikkadás után kemencében történő szárításban állt. Naponta kétszer fűtöttek, megvárták, míg a „heve le nem esett”, a parazsat kihúzták, a kemencét vízbe mártott nagyfejű söprűvel, a pemetölővel kiseperték. Ekkor tettek be öt–tíz  füzért s ha jóra megszáradt, akkor mindjárt a paprikatörőbe, a külűbe rakták.

A paprika kikészítése: hasítás, erezés (MFI fényképe)
A paprika kikészítése: hasítás, erezés (MFI fényképe)

A paprikafüzér teljes kiszárításával véget ért a paprika életének első, legnagyobb szakasza, a termelés és a második rész kezdődik : a kikészítés. Ennek négy fő műveletét : a termésválogatást, erezést, szárítást és döngölést-rostálást nagyobbára női munkások végzik. A cél az, hogy a termést értékében lehetőleg növelve készítsék elő az őrlésre.

Természetesen a kiválogatásnak ebben nagy része van ; csak a hibátlan, teljesen beérett és penészfolt nélküli hüvelyekből lehet elsőrendű őrleményt készíteni, míg a csekélyebb értékűeket külön kell rakni. Az erezéshez kell a legtöbb gyakorlat, mert itt lehet elérni az igazi minőségfokozást, de a gondatlan munka éppen úgy óriási károkat okozhat.

A művelet magyarázata a közönség — és főleg a külföld — ízlése, amely , annál többre tartja a paprikát, minél inkább mentesült a csípősséget előidéző capsaicin-tól. Ez az anyag a paprika erezetében gyülemlik fel, és úgy kell onnan eltávolítani, hogy lehetőleg nyoma se maradjon sem a hüvely falán, sem pedig a magvakon. Leszakítják tehát a kocsányi, éles késsel levágják a termés hegyének és aljának félcentiméteres darabját, felhasítják a termés oldalát és ügyes mozdulattal a magházat és erezetet együttesen emelik ki.

Minthogy az erezési munka gyors és tökéletes végrehajtásához a paprikának bizonyos mennyiségű nedvességet még kell tartalmaznia, azért most újabb szárítás következik. A kierezett és felfűzött termést fűtött helyiségekbe viszik és itt óvatosan — hogy az íz- és zamatanyagok károsodását elkerüljék — csörgőre szárítják. Most jön a paprika kikészítésének utolsó része, amikor a zörgő termést faládába helyezve furkóval addig döngölik, amíg csak aprópénz nagyságú darabokra nem tört szét. A végén rostálás van ; itt a cél a paprika porának eltávolítása és a kikészítéshez tartozik még az erezéskor kihullott mag összegyűjtése, mosása és szárítása. Hajdan ezt is minden szegedi család házilag végezte. Lángpaprikának nevezték, amit a rosta szeme keresztülejtett, ami benne maradt, az volt a csörmőpaprika. A csörmőt újra beleöntötték a külűbe, megint törték, majd újra átszitálták ; a művelet háromszor-négyszer ismételték. Az első átszitálást láng néven árulták. Ez igen csípős volt, inkább csak rácok vásárolták, míg a magyarság a csörmőt kedvelte.[2]

A külűben való törés helyett ma malmok végzik az őrlést, de csalódik, aki itt a nagyipart sejti. Kevés kivétellel régi szegedi és kalocsai családok birtokában vannak a paprikamalmok. Régen lovakkal, a folyóvíz sodrával őröltettek és csak a legutóbbi félszázadban tértek a gépek (gőz és villany) alkalmazására, de a tőke- és üzemösszpontosítása eddig nem következett be.

Gulyás leves

Jellemző még erre, hogy az 1937–1938. évi körülbelül ötvenezer mázsás termelésben harmincöt kismalom vett részt. A munka menete egyébként sem teszi lehetővé a túlzott gépesítést és gyorsaságot; a paprika tulajdonságai nem egyeznek meg a lisztével. Előtörő zúzása, többszöri felöntés a rovátkolt kőpárokra, majd kézi szitálás a malom főbb munkaszakaszai és az átlag termelés kőpáronként napi tizenkét órai munkaidő mellett is csak nyolcvan kilogramm paprika.

Paprika

Meglassítja sokszor az őrlést a többszöri felöntés, a kövek rovátkáinak újravágása, a kézi szitálás – gépsziták alkalmazása a paprikaliszt tizenkét–tizennyolc százalékos olajtar­talma folytán nehézségekbe ütközik – és mindenekfelett a folytonos vigyázat, ami­nek elmulasztása a minőség romlásában bosszulja meg magát.

A kész paprikalisztet állami vegykísérleti állomások minősítik, azaz megállapít­ják a vett mintából, annak érzékszervi, vegyi, fizikai és mikroszkópiai tulajdonsá­gai alapján az elnevezést. A 27,000/1936. számú földművelésügyi miniszteri rende­let értelmében ötféle minőségben kerülhet a magyar paprika kereskedelmi forga­lomba: csemege-édesnemes, édesnemes, fél­édes gulyás, rózsa és erős paprika név alatt. Ezenkívül a Kalocsán kitenyésztett capsaicin-mentes csövekből csípősségmentes csemege-édesnemes és édesnemes paprikát minősítenek. A márkázás célja kettős: egy­részt a kereskedelem érdekeit szolgálni a pontosan meghatározott minőségmegjelö­lésekkel, másrészt pedig a közönség – és a külföld – számára azonnal felismerhe­tővé tenni az árut. Legújabban már az egy kilogrammos csomagokat is csak állami ólomzárolással szabad forgalomba hozni, de rendeletek szabályozzák az átvételi ára­kat és zárt területekké lettek a paprikatermelő vidékek. Megalakítva a Magyar Fűszerpaprikát Értékesítő Központi Szö­vetkezetet, a szabályozás eredményeképpen az évi átlagtermelés — már a közérdekű paprikaszövetkezet működésének első esz­tendejében — kétszáznyolcvanról négyszáznyolcvan vagonra szökött fel (hetvenegy százalékos emelkedés), de fokozódott a kistermelők bevétele és javult a kész­termék minőségi megoszlása is, amelyben aztán egyre több az édesnemes és csemege­paprika.

A szegedi paprikapiac (MFI fényképe)
A szegedi paprikapiac (MFI fényképe)

A paprika a legideálisabb fűszer. Ez igazság, és nem a magyar elfogultság mon­datja velünk. Íz, színesítő anyag, tápérték és úgynevezett fűszerhatás olyan mennyi­ségben van benne, mint egyetlen más fű­szerben sem és az egészségre mégsem ártal­mas. Különösen áll ez az édesnemes papri­kára. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy még a gyomorbetegeket sem kell tőle általában eltiltani, az egészséges ember pedig szinte korlátozás nélkül fogyaszt­hatja. Sok benne a C-vitamin és A-pro-vitamin, sőt olyan vitamin is van benne, amely bizonyos, nagy vérzékenységgel járó betegségeket meggyógyít: ezt a P-vitamint a szegedi egyetem Nobel-díjas pro­fesszora, Szent-Györgyi Albert fedezte fel.

A magyar föld termőereje, a magyar égről sütő Nap sugara és magyar felhők esője termeli ki ősi tájakon, tősgyökeres magyarok munkájával a paprikát. Fel­dolgozása minden mozzanatában ehhez a magyar néphez fűződik, elnevezések és eljárások, szabadalmak, az őrléssel kap­csolatos berendezések, minősítés, értékesítés és tudományos feltárás egyaránt legsajátabb sajátunk.

Kevés ilyen kincse van ma Magyarországnak! Ezért és a sok-sok kenyérért, amelyet a piros hüvelyek népünk tíz­ezrének adnak, úgy érezzük, tartozunk befejezésül egy mondattal: szeressük a magyar paprikát!

 
Jegyzetek

[1] Forrás: Búvár, VI. évf. (1940) 11. sz. 495–499. o. – A szerk.

[2] Bálint Sándor: A régi Szeged paprika­kultúrája. Néprajzi Értesítő, XXVIII. évf. 1–4. sz. Uo. a szérgyia és a külű képe.