Ökofilozófia a szellemi hagyományok fényében

„(…) az ember a teremtés főpapja, akinek az a hivatása, hogy Istent a maga és az egész természet nevében dicsőítse.”

Tanquerey

Az Ars Naturæ Online az Életharmónia Alapítvány ökofilozófiai műhelyének humánökológiai, kulturális, művészeti, társadalmi kérdésekkel foglalkozó weboldala (internetes oldalunk 2012 óta működik, folyóiratunk először 2010-ben jelent meg). Az ember környezetéhez való viszonyát kutatjuk a tradicionális és a modern civilizációk, a hagyományos és a modern/posztmodern természetfelfogás, létszemlélet és cselekvésmódok összevetésével. Kiemelten foglalkozunk a humánökológia jelenkori feladataival és a tudatökológia irányvonalával. Érdeklődésünk mindenekelőtt az ökológiai válság gyökereinek és megoldási lehetőségeinek, illetve a világvallások, szellemi tradíciók természetszemléletének és életfelfogásának a megismerésére irányul.

„Ősi bölcsesség, miszerint a természet mindig a kegyelem előfeltétele. Az ember képtelen arra, hogy a természetet átugorja. Ahhoz, hogy eljusson a természetfelettihez, előbb keresztül kell hatolnia a természeten.” – Othmar Spann

A természeti és az emberi világ tanulmányozásával a természet és az ember isteni eredetére szeretnénk rámutatni. Célunk egy értékőrző környezettudatosság kialakítása, hogy a ma élő emberben újra felébresszük a szemlélődés, a csodálkozás képességét, ha úgy tetszik, egy metafizikai szépérzéket, amely minden igazi megújulás, minden megismerés és elmélyült tevékenység alapja.

Álláspontunk szerint a vallási-metafizikai hagyományok magukban foglalják a szükséges alapelveket a környezeti válság megoldásához (méghozzá adott népekre, területekre, sajátos körülményekre alkalmazva). Civilizációs problémáink kezeléséhez mindenekelőtt ezen alapelvek feltárására, mély megértésére, majd szeretetteljes alkalmazására van szükség, nem pedig – olykor rémálomszerű – szekuláris környezeti etikák kidolgozására, tudományos-technikai felfedezésekre vagy transzhumanista utópiák hajszolására. A szellemi tradíciók sokrétű tanításaiból az élet minden területén alkalmazható, az élet teljességére tekintettel lévő környezettudatos cselekvésmódok vezethetők le. Feladatunknak tekintjük, hogy minderre újra és újra ráirányítsuk a figyelmet, tekintet nélkül arra, hogy hányszor ismételjük magunkat.

Amennyire csak lehetőségeink engedik, kitartunk amellett, hogy az ember és a természet nem az úgynevezett „anyagból” származnak. Az ember a természetfölötti létre, az örökkévalóságra rendeltetett, s ez az a forrás, amely a világban életet fakaszt.

Úgy gondoljuk, hogy a mai civilizációban mindenekelőtt a célok, irányulások, eszmék és értékek összezavarodásából és megromlásából fakadnak a legnagyobb problémák. Így ezeken a területeken van szükség leginkább tisztánlátásra. A technika vonatkozásában sem magukra a technikai fejlesztésekre, eszközökre, hanem a létrejöttük mögött álló célok és az egyéni vagy társadalmi felhasználásukból adódó  következmények egymáshoz való viszonyára érdemes koncentrálnunk. Szükség van az ember képességeinek és lehetőségeinek megvilágítására a technika felhasználását illetően, ám egy olyan feltételrendszerben, amely figyelembe veszi az ember hatalmas felelősségét az egész emberi nem és a természet vonatkozásában, továbbá pontos ismeretekkel mérlegeli a technikai civilizáció ártalmas következményeit is.

Oldalunk semmilyen módon nem propagálja a vallási szinkretizmust, határozottan elutasítja a vallások közötti határok eltörlésére, a vallások egyesítésére irányuló törekvéseket, távolságtartóan és kritikusan közelít ezekhez, illetve az úgynevezett New Age-hez köthető mozgalmakhoz is. Ezzel szemben fontosnak tartjuk a világvallások eredeti, ortodox – különösen az emberre és a természetre vonatkozó – tanításainak, valamint a premodern filozófiai irányzatoknak a tanulmányozását, s a lehető legtöbb szinten megvalósuló feltárását ember és természet kapcsolatára vonatkozóan.

Minden civilizáció, minden kultúra alapvető értékeit szakrális hagyományaiban, vallási tanításainak középpontjában találjuk meg. E középpontok köré szerveződő értékeket kötelességünknek érezzük megőrizni, védeni és felmutatni, hiszen olyan korban élünk, amelynek meglehetősen agresszív „kulturális” törekvései – egy sok tekintetben álságos értéksemlegességre hivatkozva – a valódi szellemi és anyagi értékek megsemmisítésében merülnek ki.

Megítélésünk szerint a Nyugat számára a kereszténység mélységes és mindenre kiterjedő tanításainak – lelki-szellemi értelemben megvalósuló – újra megtalálása és szívbéli megélése jelenthetné azt az utat, amely valóban hatékony lépés lenne az élet teljességét átfogó gyógyulás felé. Újra meg kellene találnunk azokat a szellemi gyökereket, amelyek nélkül az élet igazi, erőteljes lüktetése elképzelhetetlen. Ahogy Robert Sarah bíboros megfogalmazta:

„A gyökér az élet elindulása és táplálása: a termékeny földből felveszi az éltető nedveket és a vizet, hogy a növény minden évszakban virulhasson. A gyökér teszi lehetővé a lombfakadást, valamint a virág és a gyümölcs megjelenését. Az élet gyökér nélkül halálra van ítélve. A modern ember gyökereihez való ellentmondásos viszonya egy (…) antropológiai válságból adódik (…). A modern ember attól fél, hogy gyökerei korlátozzák, megkötözik, ezért inkább megtagadja azokat. Ettől szabadnak hiszi magát, pedig valójában sebzetté válik. Olyanná lesz, mint a fáról lehulló száraz levél, melyet kénye-kedve szerint sodor a szél.

Ez a gyökértelenség a Nyugatra jellemző jelenség. Afrikában és Ázsiában még kapcsolatban vagyunk gyökereinkkel, melyek életünket és történelmünket összekötik eredetünk ősi forrásával. A népcsoportoknak, a vallásoknak és a kultúráknak ősi történelmük van, amelyből folyamatosan táplálkoznak. A múlt és a jövő egymásba fonódik, nem lehet őket elválasztani egymástól. Ez a lehorgonyozódás nem determinizmus, hanem a szabadságunk feltétele.”
 

A Hagyomány értékeihez való ragaszkodásunk nem jelenti azt, hogy visszavágyódnánk a múltba, vagy egy kiüresedett, élettelen múltbéli rendet kívánnánk visszahozni. Egy ismert vallástörténész szavaival élve: 

„Az elsődleges okok birodalmába való visszajutás nem teremtené újra a középkor külsődleges megnyilvánulásait, bár talán lehetővé tenné, hogy e megnyilvánulásokat jobban megértsük. (…) Az, ami a középkorban igaz volt, ma még mindig igaz (…); engedjük meg, hogy örökké igaz legyen, hogy »szépség és megismerés egymást feltételezik«. Vajon ebből az következik, hogy a házamat levéltekercs díszekkel kell dekorálnom, ha következetes akarok lenni? Vagy nem szabad, hogy tetsszen nekem egy repülőgép? (…). Ha azt állítom, hogy a művészet elvei szerint működő manufaktúra emberi szempontból magasabb rendű, mint a művészet nélküli ipar, ebből nem következik az, hogy magam körül páncélos lovagokat szeretnék látni. Ha úgy látom, hogy valaminek a használat érdekében történő elkészítése a fogyasztó (és mindannyian fogyasztók vagyunk) számára előnyösebb, mintha valamit a profit érdekében készítenek, mindez nem jelenti azt, hogy antik tárgyakat kellene előállítani. Ha helyesnek találom, hogy a hivatás a személyes fejlődés természetes bázisa (…), nem feltétlenül tévedek pusztán azért, mert ezt az álláspontot Platón és a Bhagavad-gítá képviselte »korábban«.”


Úgy látjuk, hogy az emberiség és a természet jelenlegi állapotát érintő, a szent hagyományok mentén történő globális méretű helyreállítás az emberiség és a föld jelenlegi állapotában nem valósulhat meg. Egy ilyen visszatéréshez emberileg felmérhetetlen lelki–szellemi átalakulásnak kellene végbemennie, amely minden bizonnyal ugyancsak hatalmas fizikai változásokat is magával hozna (mindazonáltal egy isteni beavatkozás esetén a lehetőségét ennek sem zárhatjuk ki).

Ami a jelenlegi helyzetben számunkra bizonyos, hogy egyénileg és kisebb-nagyobb közösségekben az utolsó pillanatig lehetséges a tradicionális értelemben vett helyes élet alapelveinek tudatosítása és gyakorlása: az ember önmagával, embertársaival és a természettel szemben elkövetett romboló cselekedeteinek jóvátétele. Az ember még a halála pillanatában is megmentheti lelkét és vele egész világát: igaz útra térhet. Isten számos úton-módon, visszavonhatatlanul és egyértelműen az ember tudtára adta, és a természet által is arra tanít, hogy nincs reménytelen helyzet, nincs reménytelen ember, nincs helyrehozhatatlan kár. Minden válság legmélyebb pontja ennek felszabadító belátásával ajándékoz meg. Ez az üzenet, amelyre a mai látszólag kilátástalan helyzetben a leginkább emlékeztetnünk kell.