„Ez a világ, amelynél nagyszerűbbet és éke­seb­­bet a természet sosem alkotott, és a lélek, a­­­­­­­­­mely szemléli és csodálja a világot, s egyúttal an­­nak legpompásabb része is, egészen a miénk és örök, s mindaddig együtt él velünk, ameddig jómagunk élünk. Bárhová űz tehát a sors, siessünk oda vidáman és emelt fővel, ret­­tenthe­tetlenül, s végigvándorolhatjuk az e­­­­­­­­­­­­­­gész földkerekséget, e világon igazi számű­ze­­tés nem lehet; mert a világon semmi sincs, amivel az ember közösséget nem érezne. Min­denünnen egyaránt az égre röppen tekintetünk, a menny a földtől mindenütt egyforma távolságra van.”

Seneca

 

 

„Ne idegenként bolyongjon az ember saját birodalmában […]. Aki nem tudja, hogy a villám elektromos szikra, aki a fizika, kémia és biológia legfontosabb alaptényeit nem ismeri, azt manapság műveletlennek nevezzük. Mégis be kell látnunk, hogy kevesebbet veszítünk, ha nem vagyunk tisztában e dolgokkal, mintsem a lényeggel, ama megnyilvánulási formákkal, amelyek az államban és a társadalomban körülvesznek bennünket, s amelyekben létünk gyökerei rejlenek. Nem külső tárgy, mint a természet, hanem egy benső, amit képesek vagyunk megértéssel felidézni: saját Énünk az, amit e helyütt újra fel kell ismernünk. A társadalom olyan, akár egy bűvös tükör; csak azáltal születünk meg, hogy belepillantunk – felébresztve tükrözi vissza saját lényegiségünket, amelyben felismerünk egy máskülönben rejtett szellemi hazát.”

Othmar Spann

 

 

„Minden emberben van egy romolhatatlan csillag, egy szubsztancia, ami arra ítéltetett, hogy a halhatatlanságban kristályosodjék ki. Ez utat mutatva múlhatatlanul ott ragyog az »Önmagam« fényteli közelségében. Az ember az igazsággal, az imával és az erénnyel, és csak ezekkel szabadíthatja ki e csillagot földi akadályoztatottságából.”

Frithjof Schuon

 

 

 

 

Ars Naturæ

II. évfolyam 3–4. szám

 

 

MEGRENDELÉS >>>

 

Tartalomjegyzék

( Inhaltsverzeichnis und Impressum)

 

 

Szerkesztői előszó

 

A modern tudomány határai

Harry Oldmeadow

Tudomány, szcientizmus és önpusztítás

Philip Sherrard

A modern tudomány és az ember dehumanizálódása

Murányi Tibor

Roberto Fondi

Rodney Blackhirst

Evolucionizmus és tradicionális kozmológia

Julius Evola

Ember az atomok között

Jeszenszky Ferenc

Az antidarwinizmus előre tör

Baranyi Tibor Imre

Vukics András

Materia magica

 

Gazdaság és társadalom

Rutilio Sermonti

Hogyan vezetett az evolucionizmus válsághoz?

Lord Northbourne

Pillantás a mezőgazdaságra

Julius Evola

A tarantula csípése

Othmar Spann

A társadalmi igazságosságról
az univerzalizmus fényében

Josef Lob

A tulajdon univerzalisztikus szemlélete

Othmar Spann

A közgazdaságtan szelleméről

 

Szemelvények a romantikus társadalom-
és gazdaságszemléletből

 

Pszichológia és pneumatológia

Julius Evola

A modern ember nem ismeri
saját lelkének változásait

Hamvas Béla

Titus Burckhardt

Modern pszichológia

Buji Ferenc

Psychologia christiana

Rama P. Coomaraswamy

Pszichológiai integráció és vallásos szemléletmód

Rolf Amtmann

Othmar Spann pneumatológiája

Othmar Spann

Ananda Kentish Coomaraswamy

Az indiai és tradicionális pszichológiáról,
avagy inkább pneumatológiáról

 

Környezetfilozófia és
környezeti nevelés

Horváth Róbert

Rutilio Sermonti

Kurt Almqvist

Peter Milward

Az ökológia metafizikája

Horváth Róbert

 
TRADICIONÁLIS TERMÉSZETSZEMLÉLET
– Idézetgyűjtemény II.